Zasięg
Zasięg
redakcja
Redakcja
Ogłoszenia
Ogłoszenia
Reklama
Reklama
Najbliższe wydanie Kuriera Południowego ukaże się 25 maja 2019**Najbliższe wydanie Kuriera Południowego ukaże się 25 maja 2019**Najbliższe wydanie Kuriera Południowego ukaże się 25 maja 2019 **


wydanie pruszkowsko-grodziskie (nr 505), 2013-10-23
Wójt Janusz Grzyb: Zarzuty wobec mnie i radnych to demagogia !

- Po przeczytaniu w numerze „Kuriera Południowego” z dnia 25 września 2013 roku artykułu „Chcą odwołać wójta i radę” nie możemy zgodzić się z powołanymi w nim twierdzeniami i ocenami zaprezentowanymi przez p. Mariusz Karpińskiego pełnomocnika grupy inicjatywnej „Nasz Zielony Nadarzyn” albowiem zawierają one szereg przekłamań i nieścisłości - napisał w liście do naszej redakcji wójt Nadarzyna Janusz Grzyb

„W pierwszej kolejności zważyć należy, iż Najwyższa Izba Kontroli po niemal trzech miesiącach drobiazgowej kontroli w przedmiocie 11 inwestycji gminnych prowadzonych w latach 2009-2012 wydała opinię pozytywną, o czym można się przekonać czytając Uchwałę Zespołu Orzekającego Komisji Rozstrzygającej w Najwyższej Izbie Kontroli z dnia 28 czerwca 2013 r. Zespół Orzekający NIK nie stwierdził nieprawidłowości polegającej na zawyżaniu kwot wynagrodzeń wypłacanych wykonawcom, bądź nierzetelnym określeniu rzeczowego zakresu prac na etapie przygotowania postępowań przetargowych. W ciągu ostatnich dwóch lat działania organów władzy samorządowej w Nadarzynie kontrolowały także inne organy do tego uprawnione – w tym m.in. RIO, WFOŚiGW, Urząd Kontroli Skarbowej, Mazowiecki Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Żadna z kontroli nie wykazała jakiegokolwiek działania niezgodnego z prawem.

Jeden z najniższych wskaźników
zadłużenia w skali województwa


Zarzuty Pana Karpińskiego w przedmiocie niegospodarności i nierzetelności oraz złego zarządzania gminą są demagogią i próbą manipulowania opinią publiczną. Na koniec I półrocza 2013 roku wskaźnik zadłużenia wynosił ok. 40 proc. Nie przekracza on zatem dopuszczalnych limitów określonych przepisami prawa i jest jednym z najniższych w województwie mazowieckim.
Wypowiedzi dotyczące radnych są krzywdzące i niesprawiedliwe. Osoby te zostały wybrane przez społeczeństwo w demokratycznych wyborach, poświęcają mnóstwo swojego czasu i zaangażowania w sprawy lokalne, co potwierdzają sprawnie realizowane inwestycje oraz liczne przedsięwzięcia.
Wyjazd szkoleniowy pracowników Urzędu Gminy w 2013 został sfinansowany ze środków socjalnych oraz z budżetów poszczególnych jednostek. Udział finansowy każdej z jednostek był proporcjonalny do ilości osób uczestniczących w szkoleniu.

Gmina wspierała Ryszarda
Zalewskiego


Twierdzenie dotyczące utrudniania społecznej działalności Ryszardowi Zalewskiemu – członkowi grupy inicjatywnej „Nasz Zielony Nadarzyn”, inicjatora referendum, mija się zupełnie z prawdą. Gmina Nadarzyn udostępnia nieodpłatnie Panu Zalewskiemu grunt pod instalację tablic wystawowych o tematyce historycznej. Udostępniana była także nieodpłatnie sala w Nadarzyńskim Ośrodku Kultury na spotkania grupy historycznej pod przewodnictwem Pana Zalewskiego, który współpracował także z „Wiadomościami Nadarzyńskimi”. Informacje o wystawach historycznych autorstwa Pana Zalewskiego umieszczane są zarówno na oficjalnej stronie gminy www.nadarzyn.pl jak i ww. miesięczniku samorządowym „Wiadomości Nadarzyńskie”. Ponadto Pan Zalewski został zaproszony do prac grupy historycznej – która zbiera i opracowuje materiały do powstającej publikacji historycznej na temat Nadarzyna z okazji przypadającej w tym roku rocznicy 560-lecia nadania praw miejskich.

Wójt dbał o interes mieszkańców,
zadecydowało SKO


Odnosząc się do kwestii planowanej inwestycji SIR-COM, należy wykazać, że postępowanie w sprawie decyzji środowiskowej dla inwestycji SIR-COM trwało prawie 2 lata przy czynnym udziale strony społecznej (odbyła się publiczna rozprawa). Inwestor po ostatecznym opracowaniu wielokrotnie uzupełnianego raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko uzyskał uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie. Pomimo tego, uznając przewagę racji społecznych Wójt Gminy Nadarzyn odmówił wydania warunków środowiskowych dla tej inwestycji, podając w uzasadnieniu decyzji wszystkie argumenty strony społecznej. Inwestor złożył odwołanie od decyzji, które zostało uwzględnione przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie. Organ ten w uzasadnieniu wskazał, że Wójt powinien kierować się materiałem dowodowym a nie wiedzą wynikającą ze skarg ludności. Pomimo zatem podania przez organ konkretnego uzasadnienia decyzji, wskazującego na przyczyny społeczne, SKO nie uznało tych argumentów strony społecznej za wystarczające. Stając w tym sporze po stronie społecznej, poddany zostałem krytyce ze strony SKO i inwestora. Pomimo to nadal jestem krytykowany publicznie przez zorganizowane, niewielkie lecz głośne grupy społeczne.

Kontrola nie wykazała uchybień

W sprawie sortowni HETMAN zasadnym jest nadmienić, iż instalacja ta istnieje od ok. 3 lat (decyzja środowiskowa była wydana w 2009 roku po uzgodnieniu z właściwymi organami – Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Pruszkowie i Starostą Pruszkowskim). W decyzji środowiskowej zostały zawarte stosunkowo ostre wymagania w przedmiocie ochrony przed rozprzestrzeniającymi się odorami i hałasem. Zawnioskowana przez władze gminy kontrola ze strony Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie nie wykazała uchybień ani negatywnych skutków działalności zakładu, dających podstawę do wstrzymania działalności lub nałożenia sankcji karnych albo zobowiązań naprawczych.
Należy zauważyć, że wydana w kwietniu 2013 roku ostatnia decyzja środowiskowa zezwalająca na rozbudowę sortowni miała umożliwić inwestorowi m.in. zbudowanie hali zakrywającej części instalacji (kompostery) oraz plac manewrowy, na którym odbywa się rozładunek. Hala ograniczałaby zarówno emisję hałasu, jak i odorów (przez zastosowanie urządzeń filtracyjnych). Decyzja ta jednak została zaskarżona przez stronę społeczną – w efekcie budowa hali nie jest w tej chwili możliwa.
Twierdzenie, jakoby każdy dzień pozostawania u władzy Wójta i obecnych radnych powodował realne szkody dla mieszkańców jest absolutnie pozbawione sensu. Z kolei zarzuty braku uczciwości i rzetelności są całkowicie bezpodstawne i godzą w moje dobre imię.”Powyższy tekst jest listem wójta Nadarzyna Janusza Grzyba, który wczoraj został przysłany do naszej redakcji, w reakcji na artykuł „Chcą odwołać wójta i radę”, opublikowany 25 września na łamach „Kuriera Południowego”. Z artykułem można zapoznać się poniżej. Tytuł listu i śródtytuły pochodzą od redakcji.
Wójt Nadarzyna Janusz Grzyb

tagi:    referendum

Komentarze
nick: ja,     2013-10-23   19:00:06
to powinno być zatytułowane 5 kłamstw wójta
nick: ja,     2013-10-23   19:18:58
nie pozytywną tylko pozytywną z uwagami w trzy stopniowej skali (pozytywna, pozytywna z uwagami, negatywna). Teraz jest najniższy wskaźnik bo budżet jest napompowany wirtualnymi pieniędzmi, w poprzednich latach dług przekraczał 60% co normalnie powinno skutkować wejściem komisarza. Wspieranie Ryszarda Zalewskiego to jest wręcz bezczelność, wszyscy doskonale wiedzą jak było i przez co musiał przejść ten pan, żeby za własne pieniądze zrobić patriotyczne wystawy. Wójt dbał o interesy mieszkańców szczególnie 21 grudnia 2012 roku wysyłając kierowce z opinią do starostwa, żeby tego samego dnia starosta wydał decyzję zwiększającą przerób śmieci w środku Nadarzyna do 160 tys ton na rok a może nawet do 550 tys ton bo tak naprawdę nie wiadomo kiedy pozwolenie na te pół tony śmieci wyszło. Kłamstwa Kłamstwa kłamstwa
nick: Arek,     2013-10-24   18:46:35
RIO w kontroli ujawnionej we wrześniu 2012r całkowicie skrytykowała działalnośc Urzędu Gminy w Nadarzynie a wójt nie przedstawił o tym informacji na forum publicznym tak jak zalecił prezes RIO - Pana Balcerzak. Kontrola Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Instalacji sortowni odpadów w Nadarzynie przy ul. Turystycznej ściągnięta z inicjatywy protestujących mieszkańców - nie została wpuszczona na teren instalacji i kontrola się nie odbyła. Na wyjazd "szkoleniowy" pracowników Urzędu Gminy Nadarzyn w SPA Odyssey Kielce w dniach 31.05.2013 - 3.06.2013 pojechały osoiby nie bedące pracownikami ani urzędu ani żadnej z jego instytucji, co nie zmieniło faktu, że ich wyjazd wójt pokrył ze środków publicznych. Ponadto w tym wyjeździe mieli uczestniczyć sami kierownicy zaproszonych instytucji gminnych - przypadku Gminnej Spółki Z.O.O Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych z Nadarzyna zamist kierownictwa uczestniczył szeregowy pracownik oczyszczalni ścieków w Nadarzynie (prywatnie sąsiad pana wójta). Pracę społeczną radnych ocenią wyborcy... Wyborcy również ocenią czy umarzanie podatków członkom rodzin radnych, lub przydzielanie radnym mieszkań socjalnych z zasobów gminy przez wójta jest działaniem czystym czy nagannym. Pan Zalewski jest badaczem historii Ziemi Nadarzyńskiej, który ma tego pecha, że jako człowiek uczciwy postanowił nie przyłanczać się do pochodu radnych i sołtysów, którzy bezkrytycznie wspierają wójta(są zawsze na tak). Sprawa firmy Sir-com: Wójt pomimo toczącej się dwea lata rozprawy administracynej nie potrafił stwierdzić, że budowanie hall do gospodarowania odpadami w Nadarzynie jest sprzeczne miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Nadarzyna oraz ze Studium kierunków i zagospodarowania przestrzennego Gminy Nadarzyn, które mówi, ze " na terenach zalewowych nie wolno prowadzić działalności polegającej na gospodarowaniu odpadami". Sprawa kontroli inwestycji gminnych przez NIK: 1. Wybrano bank do obsługi zadłużenia na 13 milionów złotych bez przeprowadzenia przetragu co wójt skwitował stwierdzeniam, że bank nie wykonywał usługi - NIK się nie zgodził z odpowiedzią wójta. 2. Projektantowi dokumentacji dla Rewitalizacji Parku w Młochowie (rodzinna wieś wójta) wypłacono dwa razy kwotę wynagrodzenia pomiomo stwierdzenia przez kontrolerów NIK, że projektant nie wykonał żadnych dodatkowych obowiązków poza już na nim ciążących a wynikających z umowy pierwotnej. W Sprawie sortowni Hetman wójt nie ogłosił do wiadomości publicznej, że prowadzi takie postępowanie a w końcu wydał decyzję pomślną dla firmy... List wójta to nieudolna próba kłamania ludziom w twarz!
nick: Nadarzyniak,     2013-10-24   23:07:00
W rozmowie z redaktorem Harczukiem. Wójt zapytany o to czy umorzył swojemu synowi podatek nalezny Gminie Nadarzyn stwierdził, ze umorzył tylko kilkaset złotych, ale, że ta kwota jest tak niska, ze aż nieistotna. Tymczasem z dokumentów Gminy Nadarzyn opublikowanych na stronie www.nadarzyn.pl w zakładce bip w pliku Pomoc Publiczna rok 2012. Wyrażnie jest napisane, ze kwota umorzenia dla syna Wójta Grzyba to 2888 zł. Takwota ani nie jest symboliczna, ani nie jest nieznacząca ani nie jest "kilkusetzłotową". To po prostu pełne umorzenie całej należnosci podatkowej dla syna wójta podjęte decycją samego wójta Grzyba. Według mnie ta sytuacja i wypowiedzi wójta podważaja zaufanie do niego jako osoby publicznej. Cały tekst artykułu na ten temat TU:http://nadarzyn.tv/pl/sekcja/informacje/czytaj/3108-umorzenia_dla_swoich.html
nick: Tekst kontroli RIO w Nadarzynie,     2013-10-24   23:11:12
Najpierw przeczytajcie to: http://nadarzyn.tv/pl/sekcja/informacje/czytaj/2408-protokol_z_kontroli_-_nadeslane_przez_czytelnika.html A później porównajcie z fragmentem listu Wójta Grzyba TU "W ciągu ostatnich dwóch lat, działania organów władzy samorządowej w Nadarzynie kontrolowały także inne organy do tego uprawnione &8211; w tym m.in. RIO, (...). Żadna z kontroli nie wykazała jakiegokolwiek działania niezgodnego z prawem." To co jest prawdą w ustach tego człowieka?
nick: nadarzynianka ,     2013-10-29   14:07:21
wspierał Pana Zalewskiego hahaha ciekawe kiedy najpierw zakazywał wystaw nie wydawał pozwoleń a jak się zrobił szum na portalu nadarzyn.tv i jak dostał na nim zjebki to raptem zmienił przekonanie i dał pozwolenie bo Pan Rysio odwołał sie do przepisów prawa które nie moga wójtowi dać prawa na zabranianie takich wystaw i co wójcio nie miał wyjscia musiał zezwolic a teraz odwraca kota ogonem jaki on jest dobry hahaha

dodaj komentarz
komentarz będzie widoczny po akceptacji przez administratora
nick:
Komentarz:

wprowadź liczbę z obrazka pomniejszoną o "jeden":         

Wydanie:
PIASECZYŃSKO-URSYNOWSKIE
· Skwer przy Kordiana w nowej odsłonie
· Złowili taaaką rybę!
· Pijana 13-latka straciła przytomność na basenie
· Piaseczno lubi jeść!
· Gala kickboxingu w Mysiadle
· Czas minął! GDDKiA usuwa reklamy wyborcze Andrzeja Halickiego
· Pociąg do kultury
· Puławska bis ma już cztery miesiące opóźnienia!
· Czy doroczna gala sportu jest zagrożona?
· Upamiętnili „Jaskółkę” i innych żołnierzy AK
· Mniejszość azjatycka częścią lokalnej społeczności
· W konstancińskim szpitalu powstanie szkoła
· Noc muzeów na kolejce
· Można było poczuć się jak senior!
· Mieszkanka: zostałam ugryziona przez psa
· Strażacka parada przeszła przez uzdrowisko
Wydanie:
PRUSZKOWSKO-GRODZISKIE
· Piękna nasza Polska cała
· Trzej królowie przybyli z darami
· Miasto wspiera walkę ze smogiem
· Domaniew z nową świetlicą
· Pamięci prezydenta Wilsona
· Co zrobić, żeby było bezpieczniej?
· Tańsze bilety dla mieszkańców
· Zainwestują w drogi, kanalizację i... Austerię
· Poznaj mieszkańców lasu
· Czytali i w dzień, i w nocy
· Trzy nowe pomosty i siłownia
· Gorączka w pogotowiu
· Najpierw bramki, potem nowe pasy
· Wiosną wystartuje budowa Akademii Legii
· Stacja i dworzec na ukończeniu
· Kilometry ulic, dwie hale, przedszkole i ratusz
Wydanie:
GRÓJECKIE
· W Dniu Chynowa bawiła się cała gmina
· Olimpijczyk z indeksem
· Lekcja samorządności
· 36 uczniów uczestniczyło w Misji Przyroda
· Marianna Czamara „Belfrem roku”
· Sceny jak z prawdziwego horroru
· Marian Woronin w Błędowie
· Próbował podpalić kościół
· Rosiewicz wyśpiewał sobie „Ciotkę szarlotkę”
· Dyrektorem to tu jestem ja!
· Grójec będzie płacić mniej
· Każde jabłko na wagę „złota”
· Maliszewski czeka na wyrok
· Spóźniony śmigus-dyngus... pomyjami
· PCM w Grójcu ogłosi upadłość?
· Truskawkom zagłada nie grozi
© 2005-2019  Kurier poludniowy    •    Wszystkie prawa zastrzeżone    •    projekt i wykonanie: iQuest